Ted Nasmith - Sam and Rosie Cotton.jpg
罗丝·甘姆吉
Rose Gamgee
基本信息
出生 第三纪元2984年
居住地 夏尔
势力信息
种族 霍比特人
家族 科顿家族, 甘姆吉家族加德纳家族
人物关系
配偶 山姆·甘姆吉
子嗣 埃拉诺弗罗多罗丝梅里皮平戈蒂洛克丝汉姆法斯特戴西普莉姆罗丝比尔博鲁比罗宾托曼
体貌特征
性别
画廊 罗丝·甘姆吉相关的图片
配图:by Ted Nasmith
这篇文章尚不完整,欢迎帮助魔戒中文维基扩展它。你可以在这里找到需要扩展的词条列表

罗丝·甘姆吉,原名罗丝·科顿(Rose Cotton),是一名夏尔的霍比特人。她是老托曼·科顿的女儿,山姆怀斯·甘姆吉的妻子。

家谱

甘米奇的
汉姆法斯特

1160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
怀斯曼·甘米奇
1200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
霍尔曼
霍比屯的绿手
1210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科塔
1220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绳匠
霍伯·甘米奇
(老甘米奇)
1246
 
罗恩
1249
 
哈尔弗雷
德·绿手

(园丁)
1251
 
厄林
1254
 
亨丁
1259
 
罗丝
1262
 
 
 
 
 
科特曼
1260
 
卡尔(科塔之子)
1263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
霍伯森
(绳匠甘姆吉)
1285-1384
 
 
 
霍尔曼·绿手
1292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
霍尔曼·科顿
(“高霍姆”)
1302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安德怀斯
(安迪)
1323
 
汉姆法斯特
(汉姆·甘姆吉)
“老头儿”
1326-1428
 
贝尔·古德柴尔德
 

1328
 
过山村的
哈尔弗雷德

1332
 
 
 
 
 
 
 
托曼·科顿
(汤姆)
1341-1440
 
莉莉·布朗
 
威尔科姆
(威尔)
1346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
哈尔法斯特
(哈尔)
1372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安森
1361
 
汉姆森
1365
 
哈尔弗雷德
1369
 
戴西
1372
 

1376
 
山姆怀斯
(园丁)
1380
 
玛丽戈德
1383
 
托曼
(汤姆)
1380
 
罗丝
1384-1482
 
威尔科姆
(乔利)
1384
 
鲍曼
(尼克)
1386
 
卡尔
(尼布斯)
1389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绿丘的
法斯特雷德

 
埃拉诺
(“美丽的”)
1421
 
弗罗多·加德纳
1423
 
罗丝
1425
 
梅里
1427
 
皮平
1429
 
戈蒂洛克丝
1431
 
法拉米尔·图克
 
汉姆法斯特
1432
 
戴西
1433
 
普莉姆罗丝
1435
 
比尔博
1436
 
鲁比
1438
 
罗宾
1440
 
托曼
(汤姆)
1442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
埃尔夫斯坦
1454
 
费瑞尔
 
霍尔法斯特
1462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小丘的哈丁
1501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.0
0人评价
avatar