UnderConstruction.png
这篇文章刚刚完成,还需要进一步校对和完善。
你可以在这里找到需要校对的词条列表编辑者签名:Leopold Break讨论) 2015年6月19日 (五) 10:24 (CST)。

暂无图像2.jpg
科特曼
Cotman
基本信息
出生 夏尔历1260年
第三纪元2860年
死亡 夏尔历?年
第三纪元?年
居住地 傍水镇
势力信息
种族 霍比特人
家族 科顿家族
语言 通用语
人物关系
父亲 科塔
母亲 不详
兄弟姐妹 卡尔
配偶 罗丝
子嗣 霍尔曼
体貌特征
性别 男性

科特曼Cotman)是科顿家族霍比特人

生平

在夏尔的生活

科特曼是科塔的长子,出生于夏尔历1260年第三纪元2860年)。他还有一个弟弟卡尔[1]

科特曼与罗丝成婚,他们的独子“高霍姆”霍尔曼出生于夏尔历1302年第三纪元2902年)。[1]

死亡

科特曼的卒年不详。

词源分析

科特曼(Cotman)译自通用语中的Hlothram,可能是“村民”的变体。[2]

当然,这个名字在现代英语中也很常见,代表相同的意思。[3]

家谱

甘米奇的
汉姆法斯特

1160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
怀斯曼·甘米奇
1200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
霍尔曼
霍比屯的绿手
1210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科塔
1220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绳匠
霍伯·甘米奇
(老甘米奇)
1246
 
罗恩
1249
 
哈尔弗雷
德·绿手

(园丁)
1251
 
厄林
1254
 
亨丁
1259
 
罗丝
1262
 
 
 
 
 
科特曼
1260
 
卡尔
1263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
霍伯森
(绳匠甘姆吉)
1285-1384
 
 
 
霍尔曼·绿手
1292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
霍尔曼·科顿
(“高霍姆”)
1302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安德怀斯
(安迪)
1323
 
汉姆法斯特
(汉姆·甘姆吉)
“老头儿”
1326-1428
 
贝尔·古德柴尔德
 

1328
 
过山村的
哈尔弗雷德

1332
 
 
 
 
 
 
 
托曼·科顿
(汤姆)
1341-1440
 
莉莉·布朗
 
威尔科姆
(威尔)
1346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
哈尔法斯特
(哈尔)
1372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安森
1361
 
汉姆森
1365
 
哈尔弗雷德
1369
 
戴西
1372
 

1376
 
山姆怀斯
(园丁)
1380
 
玛丽戈德
1383
 
托曼
(汤姆)
1380
 
罗丝
1384-1482
 
威尔科姆
(乔利)
1384
 
鲍曼
(尼克)
1386
 
卡尔
(尼布斯)
1389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绿丘的
法斯特雷德

 
埃拉诺
(“美丽的”)
1421
 
弗罗多·加德纳
1423
 
罗丝
1425
 
梅里
1427
 
皮平
1429
 
戈蒂洛克丝
1431
 
法拉米尔·图克
 
汉姆法斯特
1432
 
戴西
1433
 
普莉姆罗丝
1435
 
比尔博
1436
 
鲁比
1438
 
罗宾
1440
 
托曼
(汤姆)
1442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
埃尔夫斯坦
1454
 
费瑞尔
 
霍尔法斯特
1462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小丘的哈丁
1501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


来源与注释

  1. 1.0 1.1 魔戒III-王者归来附录三 家族谱系(霍比特人)
  2. 魔戒III-王者归来附录六-第二篇,翻译原则。
  3. J.R.R. Tolkien, "Nomenclature of The Lord of the Rings" in Wayne G. Hammond and Christina Scull (eds), The Lord of the Rings: A Reader's Companion
0.0
0人评价
avatar