Gaffer Gamgee.jpeg
汉姆法斯特·甘姆吉
Hamfast Gamgee
基本信息
别名 老头儿、老甘姆吉
出生 第三纪元2926年
死亡 第四纪元7年
居住地 夏尔,霍比屯,袋下路3号
势力信息
种族 霍比特人
家族 甘姆吉家族
人物关系
父亲 霍伯森·甘姆吉
兄弟姐妹 安德怀斯哈尔弗雷德
配偶 贝尔·古德柴尔德
子嗣 汉姆森哈尔弗雷德黛西山姆怀斯玛丽戈德
体貌特征
性别
画廊 汉姆法斯特·甘姆吉相关的图片
配图:来自 指环王电影

汉姆法斯特·甘姆吉Hamfast Gamgee),人称“老头儿”,是夏尔的一位霍比特人。他是山姆怀斯·甘姆吉的父亲。

生平

早年生涯

汉姆法斯特出生于第三纪元2926年,他是绳匠霍伯森的第三个儿子。

长大之后,汉姆法斯特做了园丁霍尔曼·绿手的帮工,负责帮他照料袋底洞的花园。第三纪元2942年6月22日,在被公认已故的比尔博·巴金斯的“遗物”拍卖会上,他和霍尔曼负责维护花园的秩序;然后,他亲眼目睹了比尔博携宝归来的惊人一幕。

第三纪元2960年,汉姆法斯特自己也当上了园丁。后来,他还成为了当地的马铃薯专家。他娶了贝尔·古德柴尔德,两人生了6个孩子:汉姆森哈尔弗雷德黛西山姆怀斯玛丽戈德

到了第三纪元3001年,因为汉姆法斯特的关节已经不利索,所以园丁的工作主要由他的小儿子山姆负责。

魔戒大战时期

比尔博举办告别晚会之前,汉姆法斯特在长春藤客栈大摆“龙门阵”。他和老诺克斯双足老爹磨坊主山迪曼等人就巴金斯家族的方方面面进行了好一番争论。

第三纪元3018年9月22日晚上,当弗罗多山姆离开霍比屯时,九戒灵之一可哈穆尔向他打听“巴金斯”的讯息。汉姆法斯特告诉他弗罗多已经离开了霍比屯可哈穆尔随后离去。一个星期后,甘道夫拜访了汉姆法斯特,并同样向他询问弗罗多的去向。

夏尔被大人族占领时,汉姆法斯特被赶出了在袋下路的家。但在傍水镇之战获胜、夏尔平乱之后,他重新搬回了修葺一新的袋下路,由寡妇朗布尔在身边照顾;山姆则放心搬入了袋底洞。

汉姆法斯特·甘姆吉死于第四纪元7年

家谱

甘米奇的
汉姆法斯特

1160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
怀斯曼·甘米奇
1200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
霍尔曼
霍比屯的绿手
1210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科塔
1220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绳匠
霍伯·甘米奇
(老甘米奇)
1246
 
罗恩
1249
 
哈尔弗雷
德·绿手

(园丁)
1251
 
厄林
1254
 
亨丁
1259
 
罗丝
1262
 
 
 
 
 
科特曼
1260
 
卡尔(科塔之子)
1263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
霍伯森
(绳匠甘姆吉)
1285-1384
 
 
 
霍尔曼·绿手
1292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
霍尔曼·科顿
(“高霍姆”)
1302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安德怀斯
(安迪)
1323
 
汉姆法斯特
(汉姆·甘姆吉)
“老头儿”
1326-1428
 
贝尔·古德柴尔德
 

1328
 
过山村的
哈尔弗雷德

1332
 
 
 
 
 
 
 
托曼·科顿
(汤姆)
1341-1440
 
莉莉·布朗
 
威尔科姆
(威尔)
1346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
哈尔法斯特
(哈尔)
1372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安森
1361
 
汉姆森
1365
 
哈尔弗雷德
1369
 
戴西
1372
 

1376
 
山姆怀斯
(园丁)
1380
 
玛丽戈德
1383
 
托曼
(汤姆)
1380
 
罗丝
1384-1482
 
威尔科姆
(乔利)
1384
 
鲍曼
(尼克)
1386
 
卡尔
(尼布斯)
1389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绿丘的
法斯特雷德

 
埃拉诺
(“美丽的”)
1421
 
弗罗多·加德纳
1423
 
罗丝
1425
 
梅里
1427
 
皮平
1429
 
戈蒂洛克丝
1431
 
法拉米尔·图克
 
汉姆法斯特
1432
 
戴西
1433
 
普莉姆罗丝
1435
 
比尔博
1436
 
鲁比
1438
 
罗宾
1440
 
托曼
(汤姆)
1442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
埃尔夫斯坦
1454
 
费瑞尔
 
霍尔法斯特
1462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小丘的哈丁
1501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


来源与注释

0.0
0人评价
avatar