The Lord of the Rings Online - Flambard Took.jpeg
弗拉姆巴德·图克
Flambard Took
基本信息
出生 夏尔历1287年第三纪元2887年
死亡 夏尔历1389年第三纪元2989年
享年102岁
居住地 大斯密奥
势力信息
种族 霍比特人
家族 图克家族
语言 通用语
人物关系
父亲 艾塞姆巴德
母亲 不详
配偶 不详
子嗣 阿德拉德
体貌特征
性别 男性
画廊 弗拉姆巴德·图克相关的图片
配图:指环王online

弗拉姆巴德·图克Flambard Took)是图克家族的霍比特人,比尔博的表哥。

生平

在夏尔的生活

弗拉姆巴德是艾塞姆巴德之子,出生于夏尔历1287年第三纪元2887年)。独子阿德拉德出生于夏尔历1328年第三纪元2928年)。[1]

死亡

弗拉姆巴德卒于夏尔历1389年第三纪元2989年)。[1]

名字词源

弗拉姆巴德(Flambard)由"flam"与"bard"组成,意为“战斧”。

家谱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 艾森格里姆二世
1020-1122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 艾萨姆布拉斯三世
1066-1159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 费拉姆布拉斯二世
1101-1201
 
班多布拉斯
(吼牛)
1104-1206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 福廷布拉斯一世
1145-1248
 
众多后代,包括长崖
北方图克一家
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 盖伦修斯
(老图克)
1190-1320
 
阿达曼塔·胖伯
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 艾森格里姆三世
1232-1330
(无子女)
 
希尔迪加德
(早夭)
 
* 艾萨姆布拉斯四世
1238-1339
 
希尔迪格里姆
1240-1341
 
罗莎·巴金斯
 
艾塞姆博德
1242-1346
 
希尔迪方斯
1244
(旅行未归)

 
艾塞姆巴德
1247-1346
 
希尔迪布兰德
1249-1334
 
贝拉多娜
1252-1334
 
邦果·巴金斯
 
唐娜米拉
1256-1348
 
雨果·博芬
 
米拉贝拉
1260-1360
 
戈巴道克·白兰地鹿
 
艾森加
1262-1360
“去过大海”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
拉莉亚
1283-1402
 
 
 
 
 
* 福廷布拉斯二世
1278-1380
 
 
 
阿达格里姆
1280-1382
 
 
 
(众多后代)
 
 
 
 
 
弗拉姆巴德
1287-1389
 
西格兹蒙德
1290-1391
 
 
 
(比尔博·巴金斯)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六个子女
 
(普莉缪拉)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 费拉姆布拉斯三世
1316-1415
(未婚)
 
三个女儿
 
* 帕拉丁二世
1333-1434
 
埃格伦泰·河岸
 
埃斯梅拉达
1336
 
萨拉道克·白兰地鹿
 
 
 
阿德拉德
1328-1423
 
罗莎蒙达
1338
 
 
 
 
 
奥多维克·博尔杰
 
费迪南德
1340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(弗罗多·巴金斯)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
珀尔
1375
 
皮姆珀娜
1379
 
珀文卡
1385
 
*佩里格林一世
1390
 
长崖镇的黛蒙德
1395
 
梅里阿道克·白兰地鹿
 
雷金纳德
1369
 
两个女儿
 
埃佛拉德
1380
 
(弗雷德加)
1380
“小胖”
 
(埃丝特拉)
1385
 
费迪布兰德
1383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 法拉米尔一世
1430
 
戈蒂洛克丝·加德纳
山姆怀斯之女
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


来源与注释